İşleme ve Koruma Politikası

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri Sorumlusu: Sistem Elektromekanik Tesisler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres Bilgisi      : Tunalı Hilmi cad. No: 38 Küçükesat- Çankaya/ANKARA

Sistem Elektromekanik Tesisler Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz

Çalışanlarımızı,

Çalışan Adaylarımızı,

Stajyerlerimizi,

Tedarikçilerimizi,

Ürün veya Hizmet Alan Firma Yetkilileri ve Kişileri,

Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi,

Ziyaretçilerimizi

bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 1. BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI’NIN NİTELİĞİ VE AMACI

1.1. GİRİŞ

İşbu imha politikası SİSTEM ELEKTROMEKANİK TESİSLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. kısaca (“SİSTEM”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin SİSTEM tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle SİSTEM nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.

1.2. TANIMLAR

İlgili kişi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

İmha

:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kanun

:

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Yönetmelik

:

28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

 Hakkında Yönetmeliğini

Kurul

:

Kişisel Verileri Koruma Kurulunu

Kayıt ortamı

:

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

:

www.sistem.com.tr” adresinden ulaşılabilecek, SİSTEM elinde bulunan

kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı,

Veri kayıt sistemi

:

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 

 

İfade eder.

 

 1. BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

SİSTEM nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur.

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. SİSTEM her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

 1. a) Matbu ortamlar          : Verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır.
 2. b) Yerel dijital ortamlar  : SİSTEM bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.
 3. c) Bulut ortamlar             : SİSTEM bünyesinde yer almamakla birlikte, SİSTEM’ in kullanımında olan,

kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

 

2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

SİSTEM, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

2.2.1. Teknik Tedbirler

SİSTEM, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.
 • Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.
 • SİSTEM bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır.

 

2.2.2. İdari Tedbirler

SİSTEM, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel verilere erişimi olan tüm SİSTEM çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
 • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir.

2.2.3. Şirket İçi Denetim

SİSTEM, Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler yapmaktadır.

Şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.

Denetim sırasında ya da sair bir şekilde SİSTEM sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, SİSTEM bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

 1. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ

3.1.1. Saklama Nedenleri

SİSTEM bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Kişisel Veriler Politikamız (ilgili politikaya “www.sistem.com.tr” adresinden ulaşabilirsiniz) uyarınca, burada belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.

3.1.2. İmha Nedenleri

SİSTEM bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3.2. İMHA YÖNTEMLERİ

SİSTEM, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re ’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

SİSTEM tarafından en çok kullanılan silme, yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

3.2.1.1 Silme Yöntem​leri

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri

Karartma

:

Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir.

 Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda

 kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik

 çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale

getirilmesi şeklinde yapılır.

Bulut ve Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri

Yazılımdan güvenli olarak silme

:

Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha

 kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere

tekrar ulaşılamaz.

3.2.1.2 Yok Etme Yöntemleri

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

 

Fiziksel yok etme

:

Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya

getirilemeyecek şekilde yok edilir.

 

Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

 

Fiziksel yok etme

:

Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline

 getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı

 eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi

işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.

 

 

De-manyetize etme (degauss)

:

Manyetik medyanın yüksek manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin

okunamaz biçimde bozulması işlemidir.

 

 

Üzerine yazma

:

Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’

lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve kurtarılmasının

önüne geçilir.

Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

Yazılımdan güvenli olarak silme

:

Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital

Komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır

hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu

şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

3.3.1. Saklama Süreleri

VERİ SAHİBİ

VERİ KATEGORİSİ

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

 

Çalışan

İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri

Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren de

 25(yirmibeş) yıl müddetle muhafaza edilir.

 

Çalışan

İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri dışında kalan özlük verileri

Hizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden

 takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl

 müddetle muhafaza edilir.

 

Çalışan

İşyeri Kişisel Sağlık Dosyası İçeriğindeki Veriler

Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren

 25(yirmibeş) yıl müddetle muhafaza edilir.

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman ile SİSTEM arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler,  İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman çalışanı verileri

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışmanın, SİSTEM’ le olan

 iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren

Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu

 md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

Ziyaretçi

SİSTEM’ e ait fiziki mekana girişte alınan araç plakası ile  kamera kayıtları,

6 ay süre ile saklanır.

Çevrimiçi Ziyaretçi

Çevrimiçi Ziyaretçiye ait ad, soyad, e-posta adresi, gezinme hareketleri bilgileri

2 yıl süre ile saklanır.

Çalışan Adayı

Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe başvuru formunda yer alan bilgiler

En fazla 2 yıl olmak üzere özgeçmişin güncelliğini

kaybedeceği süre kadar saklanır.

İhale Makamı/ Müşteri Kurum Yetkilisi/ Çalışanı

İhale Makamı /Müşteri kurum yetkilisi veya çalışanına ait ad, soyad, T.C.K.N., iletişim bilgileri, gezinme hareketleri bilgileri, 

İhalenin Tamamlanmasından itibaren İhale Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

SİSTEM’ in İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmalar  (Tedarikçi, Taşeron)

SİSTEM’ in İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmalar ile SİSTEM arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, SİSTEM’ in İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firma çalışanı verileri

SİSTEM’ in İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmaların,

SİSTEM’ ile olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona

ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile

Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

*          Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

 

3.3.2.   İmha Süreleri

SİSTEM, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden SİSTEM’ e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

 1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; SİSTEM talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir.  SİSTEM’ in talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. SİSTEM, her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir.
   
 2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep SİSTEM tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

3.4. PERİYODİK İMHA

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; SİSTEM işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re ‘sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Periyodik imha süreçleri ilk kez 31.03.2020 tarihinde başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.

3.5. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ

SİSTEM gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde re ‘sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak yapar.

SİSTEM, imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla bir takım idari ve teknik tedbirler almaktadır.

 

3.5.1. Teknik Tedbirler

 • SİSTEM, işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur.
 • SİSTEM, imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar.
 • SİSTEM, imha işlemini yapan kişilerin erişim kayıtlarını tutar.
 • SİSTEM, imha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerektiğinde yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır.

 

 

3.5.2. İdari Tedbirler

 • SİSTEM imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar.
 • SİSTEM, bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır.
 • SİSTEM, teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı durumlarda ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özeni gösterir.
 • SİSTEM, imha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, gereken aksiyonları alır.
 • SİSTEM, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklar.
 1. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİ KOMİTESİ

SİSTEM bünyesinde bir Kişisel Veri Komitesi kurar. Kişisel Veri Komitesi, ilgili kişilerin verilerinin hukuka, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmak/yaptırmak ve süreçleri denetlemekle yetkili ve görevlidir.

Kişisel Veri Komitesi bir yönetici, bir idari uzman ve bir teknik uzman olmak üzere üç kişiden oluşur. Kişisel Veri Komitesinde görevli SİSTEM çalışanlarının unvanları ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir:

Unvan

 

Görev Tanımı

Kişisel Veri Komitesi Yöneticisi

:

Kanuna uyumluluk sürecinde yürütülen projelerde her türlü planlama, analiz, araştırma,

risk belirleme çalışmalarını yönlendirmek; Kanun, Kişisel Verilerin İşlenmesi

ve Korunması Politikası ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca yürütülmesi

gereken süreçleri yönetmek ve ilgili kişilerce gelen talepleri karara bağlamakla yükümlüdür.

KVK Uzmanı

(Teknik ve İdari)

:

İlgili kişilerin taleplerinin incelenmesi ve değerlendirilmek üzere Kişisel Veri Komitesi

Yöneticisine raporlanmasından; Kişisel Veri Komitesi Yöneticisi tarafından değerlendirilen

ve karara bağlanan ilgili kişi taleplerine ilişkin işlemlerin Kişisel Veri Komitesi Yöneticisinin

kararı uyarınca yerine getirilmesinden; saklama ve imha süreçlerinin denetiminin

yapılmasından ve bu denetimlerin Kişisel Veri Komitesi Yöneticisine raporlanmasından;

saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.

 1. BÖLÜM: YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEME

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (16.07.2020) Tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

SİSTEM, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Değişiklikler derhal metne işlenir ve yürürlüğe girer.